Doświadczenie

Kancelaria świadczy usługi doradcze dla szeregu podmiotów gospodarczych, w tym dla jednego z największych zagranicznych deweloperów w Małopolsce. W ramach naszej działalności zrealizowaliśmy m.in. następujące duże projekty:

 • Przeprowadzenie transakcji kupna – sprzedaży prawa użytkowania wieczystego o wartości ok. 50.000.000 zł.
 • Doradztwo w zakresie transakcji sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej kilku przedsięwzięć deweloperskich realizowanych na terenie Krakowa w latach 2012-2017, a ramach tego wykonanie następujących czynności:
  a) udział w pozyskaniu przez Deweloperów finansowania dla inwestycji (na łączną kwotę ponad 100 mln złotych),
  b) udział w negocjacjach i przygotowanie treści umów na opracowanie dokumentacji projektowej, generalne wykonawstwo inwestycji oraz zastępstwo inwestycyjne,
  c) doradztwo w zakresie uzyskiwania decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego (ULICP), warunków zabudowy (WZ) oraz zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwoleń na budowę,
  d) obsługa procesu sprzedaży inwestycji:
  – zapewnienie zrealizowania przez dewelopera wymogów „ustawy deweloperskiej”,
  – opracowanie wzorów dokumentów (prospektu informacyjnego, umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich, umów przenoszących prawo własności) ,
  – bieżąca doradztwo i obsługa działów sprzedaży inwestycji.
 • Udział w zakładaniu Spółek , w tym z udziałem kapitału zagranicznego (przygotowywanie umów Spółek, opracowanie porozumień wspólników, rejestracja Spółek) oraz ich bieżąca obsługa prawna.
 • Prowadzenie bieżącej obsługi prawnej organizacji pożytku publicznego.
 • Prowadzenie obsługi prawnej inwestycji przemysłowej dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wraz z wdrożeniem nowej technologii produkcji.
 • Doradztwo w zakresie dokonania zamiany gruntów pomiędzy prywatnym przedsiębiorcą a podmiotem prawa publicznego.
 • Pomoc w skutecznym odzyskaniu majątku utraconego po II wojnie Światowej o znacznej wartości
 • Prowadzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości.
 • Konsultacje po stronie pozwanego w zakresie spornego postępowania sądowego o wartości przedmiotu sporu w wysokości 27.000.000 zł